VGK darbo organizavimas

VĖLIUČIONIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

 

Tikslas: Užtikrinti vaikui saugią ir palankią ugdymosi aplinką, orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą savijautą ir rezultatus.

.     Uždaviniai:

 1. Organizuoti ir koordinuoti Centre švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą
 1. Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) kokybišką ugdymą.
 2. Ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinę kompetenciją, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą
 3. . Siekti ugdymo individualizavimo, atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, psichines, fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas ypatybes.
 4. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams.
 5. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 6. Skatinti aktyvų ir pozityvų bendruomenės narių tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą sprendžiant su vaiko gerove susijusius klausimus.
 7. Atlikti mokinio ugdymo(si) poreikių pirminį/pakartotinį vertinimą.
 8. Konsultuoti įstatyminius atstovus(tėvus, globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
 9. Bendradarbiauti su Vilniaus miesto Pedagogine psichologine tarnyba (PPT) bei kitomis organizacijomis siekiant užtikrinti SPU mokinių kokybišką ugdymą(si).
 10. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

 

Pagrindinės veiklos kryptys:

 1. Socialinis emocinis ugdymas,
 2. Švietimo pagalba mokyklos bendruomenės nariams,
 3. Mokinių ugdymosi pasiekimų stebėsena ir gerinimas,
 4. Tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas,
 5. Smurto ir patyčių prevencija ir intervencija
 6. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
 7. Pedagoginės, socialinės, psichologinės pagalbos teikimas delinkventinio elgesio ir  specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams