Pranešėjų apsauga

XIII-804 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (lrs.lt)– įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis bei atsižvelgiant į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas Vėliučionių vaikų socializacijos  centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu V1-85 patvirtintas

Vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo bei informaciją pateikusio asmens konfidencialumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo bei informaciją pateikusio asmens konfidencialumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; pavojaus aplinkai; kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; neteisėtos veiklos finansavimo; neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; neteisėtu būdu įgyto turto; padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; kitų pažeidimų.

Pranešimus pateikusiems asmenims taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas; asmens konfidencialumo užtikrinimas; draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą; teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją; teisė gauti kompensaciją; nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas; atleidimas nuo atsakomybės.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo 

PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMO BŪDAI:

Elektroniniu paštu: korupcija@vpm.lt

Raštu pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykus pas atsakingą subjektą adresu, Liepų al.44, Vėliučionių k., Vilniaus r.

Paštu, informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Liepų al.44, Vėliučionių k., Vilniaus r.LT13130, su žyma ant voko nurodant žymą ,,ATSAKINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“

Kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai el. p. praneseju.apsauga@prokuraturos.lt.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.