Priėmimo sąlygos

Priėmimas į Vėliučionių vaikų socializacijos centrą  (toliau  – Centras) įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969).

  1. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo kartu su teismo leidimo kopija savivaldybės administracijos direktorius išsiunčia (perduoda) Centrui, vaiko teisių apsaugos skyriui, vaiko, kuriam paskirta vidutinės priežiūros priemonė, atstovams pagal įstatymą ir informuoja juos apie numatomą vaiko pristatymo į Centrą datą.
  2. Savivaldybės administracijos direktorius, informavęs Centrą apie sprendimą dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, nedelsdamas organizuoja vaiko pristatymą į Centrą. Tais atvejais, kai reikia užtikrinti vaiko arba kitų asmenų saugumą, savivaldybės administracija vaiko pristatymą į Centrą organizuoja kartu su teritorine policijos įstaiga. Vaiko atstovas pagal įstatymą privalo lydėti vaiką į Centrą, išskyrus atvejus, kai jis negali vykti kartu dėl svarbių priežasčių.
  3. Vaikui atvykus į Centrą, administracija pasirašytinai supažindina vaiką ir vaiko atstovą pagal įstatymą su jų teisėmis ir pareigomis, kurias jie turi vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo laikotarpiu, šios priemonės nevykdymo ar netinkamo vykdymo pasekmėmis, taip pat su vaikų socializacijos centro veikla ir vidaus tvarkos taisyklėmis.
  4. Pristatant į Centrą vaiką,  turi būti pateikiama:

4.1.vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

4.2. įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl auklėjamojo poveikio priemonės skyrimo  ir savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo;

4.3. vaiko išsilavinimo pažymėjimas arba pažyma apie vaiko mokymosi pasiekimus;

4.4. pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma apie asmens specialiuosius ugdymo (ugdymosi) poreikius, jeigu buvo atliktas įvertinimas;

4.5. vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada;

4.6. vaiko sveikatos pažymėjimas;

4.7. skiepų kortelė;

4.8. COVID-19   24 val. galiojantį neigiamą testą

4.9. vaiko  psichiatro išvada dėl vaiko psichikos sveikatos būklės;

4.10. vaiko charakteristika;

4.11. Jeigu vaikui buvo taikyta vaiko minimalios priežiūros priemonė, turi būti pateikiama vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdžiusio asmens ataskaita.

  1. Jeigu 4 punkte nurodyti dokumentai nepateikiami, savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija organizuoja šių dokumentų (išskyrus vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės) surinkimą ir pateikimą centrui.