Centro nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės ir aprašai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2015 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. V-1186 

VĖLIUČIONIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Vėliučionių vaikų socializacijos centro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vėliučionių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Centro teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Centro oficialus pavadinimas – Vėliučionių vaikų socializacijos centras, sutrumpintas pavadinimas – VVSC. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre kodas – 190990777.
 3. Centro įsteigimo data: 1949 m.
 4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga; Centro priklausomybė – valstybinė mokykla.
 5. Centro savininkas – valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), adresas – A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius. Juridinio asmens kodas – 188603091.
 6. Ministerija:
  6.1. tvirtina Centro nuostatus;
  6.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro direktorių;
  6.3. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;
  6.4. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo;
  6.5. priima sprendimą dėl Centro filialo ar skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
  6.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
  6.7. atlieka kitas teisės aktų numatytas Centrui pagal jo kompetenciją Ministerijos priskirtas funkcijas.
 7. Centro buveinė – Liepų al. 44, Vėliučionių k., Šatrininkų sen., LT-13130 Vilniaus r.
 8. Centro bendrabučio buveinė – Vėliučionių k., Šatrininkų sen., LT-13130 Vilniaus r.
 9. Centro grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
 10. Centro tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3123.
 11. Centro pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo vaikų socializacijos centras (kodas 31232630).
 12. Centras vykdo pagrindinio ugdymo programos (antrąją dalį) 16–17 metų mokiniams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka paskirta vidutinės priežiūros priemonė.
 13. Mokymo forma ir mokymo proceso organizavimo būdas – grupinio mokymosi forma+ įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.
 14. Centro mokymo kalba – lietuvių, kodas 47.
 15. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 

 1. Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Centro švietimo veiklos rūšys:
  17.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  17.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
  17.2.1. kultūrinis švietimas,  kodas 85.52;
  17.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  17.2.3. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
  17.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
 3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  18.1. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
  18.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
  18.3. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
  18.4. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  18.5. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla, kodas 63.11;
  18.6. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
  18.7. finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20;
  18.8. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
 4. Centro veiklos tikslas – siekti teigiamų Centre apgyvendinto vaiko elgesio pokyčių ir ugdyti jo vertybines nuostatas bei socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi, ir paruošti jį savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
 5. Centro veiklos uždaviniai:
  20.1. teikti mokiniams kokybišką pagrindinį išsilavinimą vaikų socializacijos klasėse;
  20.2. teikti kvalifikuotą socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją, švietimo informacinę, konsultacinę, profesinio orientavimo arba kitą pagalbą vaikui, siekiant teigiamo elgesio pokyčių;
  20.3. sudaryti palankias mokinių ugdymosi, socializacijos ir resocializacijos sąlygas, aprūpinant ugdymo procesą tam tikslui reikalingomis priemonėmis;
  20.4. sudaryti tokią gyvenimo aplinką, kurioje vaikas galėtų atskleisti savo gebėjimus, per trumpą laiką persiauklėti ir pasirengti savarankiškai gyventi kasdienį gyvenimą.
 6. Vykdydamas jam pavestus uždavinius, Centras atlieka šias funkcijas:
  21.1. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis bendrosiomis programomis ir bendraisiais ugdymo planais, vykdo pagrindinio (antrąją dalį) ir neformaliojo švietimo programas, mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką ugdymą; mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, pageidaujant, sudaro sąlygas mokytis profesinio mokymo programos modulius / dalykus; mokiniams, kurie yra įgiję pagrindinį išsilavinimą, sudaro sąlygas mokytis nuotolinio mokymo mokykloje pagal vidurinio ugdymo programą, profesinio mokymo programą profesinio mokymo įstaigoje, teisės aktų nustatyta tvarka;
  21.2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą;
  21.3. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą – įgijusiam pagrindinį išsilavinimą; mokymosi pasiekimų pažymėjimą – neįgijusiam pagrindinio išsilavinimo; išvykusiam mokiniui, nebaigusiam pagrindinio ugdymo programos, – pažymą apie mokymosi rezultatus;
  21.4. teikia švietimo informacinę, konsultacinę, socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą;
  21.5. užtikrina saugias ir sveikas ugdymo ir gyvenimo sąlygas, ugdymo kokybę pagal bendrąsias programas, tenkina mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;
  21.6. vykdo individualų korekcinį darbą su vaiku, fiksuoja vaiko elgesio pokyčius ir atlieka stebėseną; raštu informuoja vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių, jeigu vaiko atstovai pagal Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą nepalaiko ryšių su vaiku, nesidomi jo pasiekimais, elgesio pokyčiais; teisės aktų nustatyta tvarka laiku informuoja vaiko atstovus, teikia išvadas savivaldybės administracijos direktoriui, informuoja kitas atsakingas institucijas apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo eigą, apie numatomą vaiko sugrįžimą iš vaikų socializacijos centro, pateikia informaciją apie vaiko elgesio pokyčius, poreikius ir galimybes bei rekomendacijas dėl tęstinės pagalbos vaikui teikimo;
  21.7. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymo (si) ir darbo aplinką; sudaro vaikui artimas šeimos aplinkai sąlygas, atitinkančias jo amžių, lytį, sveikatą ir brandą, rengia vaiką savarankiškam gyvenimui ir reintegracijai į visuomenę; kuria  ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialiąją aplinką, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo aprūpinimo standartais;
  21.8. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl mokinių išleidimo atostogų;
  21.9. vykdo smurto, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir kitas prevencijos, socialinių įgūdžių ugdymo bei elgesio korekcijos ir kitas programas;
  21.10. vykdo mokinių maitinimą ir apgyvendinimą;
  21.11. viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą;
  21.12. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 20 straipsnyje, Vaikų socializacijos centro veiklos modelio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-839 „Dėl Vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašas), Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas), ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas ir reikalavimus;
  21.13. sudaro sąlygas profesiškai tobulėti ir vykdo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestaciją;
  21.14. bendradarbiauja su vaiko atstovais pagal įstatymą ir socialiniais partneriais;
  21.15. atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų numatytas funkcijas. 

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS 

 1. Centras, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:
  22.1. parinkti mokymo ir ugdymo metodus bei veiklos būdus, konkretinti ir individualizuoti ugdymo turinį, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis bendrosiomis programomis ir bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgdamas į Centro bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, rengti neformaliojo vaikų švietimo programas, socialinių įgūdžių programas, kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
  22.2. parinkti vidutinės priežiūros priemonės vykdymo formas, metodus ir priemones;
  22.3. kurti ir teikti siūlymus dėl naujų mokymo ir mokymosi bei vidutinės priežiūros priemonės vykdymo modelių, užtikrinančių kokybišką išsilavinimą ir vaikui paskirtos vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
  22.4. įstatymo nustatyta tvarka kreiptis dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo, pakeitimo ir panaikinimo;
  22.5. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  22.6. dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;
  22.7. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
  22.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
  22.9. naudotis kitomis suteiktomis teisėmis.
 2. Centro pareigos:
  23.1. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi, gyvenimo ir ugdymosi aplinką;
  23.2. užtikrinti tinkamą vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
  23.3. naudoti lėšas Nuostatuose nurodytiems uždaviniams vykdyti pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programas;
  23.4. teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas;
  23.5. vykdyti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

IV SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 1. Centro veikla organizuojama pagal:
  24.1. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašą bei kitus teisės aktus;
  24.2. direktoriaus patvirtintą Centro strateginį planą, kuriam yra pritarusios Centro taryba ir jis yra suderintas su Ministerija;
  24.3. direktoriaus patvirtintą Centro metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba;
  24.4. direktoriaus patvirtintą Centro ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba ir jis yra suderintas su Ministerija.
 2. Centrui vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras arba jo įgaliotas asmuo. Centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atsakingas Ministerijai.
 3. Centro direktorius:
  26.1. tvirtina, suderinęs su Ministerija, Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  26.2. nustato Centro struktūrinių padalinių nuostatus;
  26.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus (nuostatus), Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
  26.4.teisės aktų nustatyta tvarka sudaro mokymosi sutartis;
  26.5. priima berniukus Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme, Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Didžiausias mokinių skaičius – trisdešimt du (32) mokiniai. Mokinių skaičius grupėje ir klasėje – ne didesnis kaip aštuoni (8) mokiniai;
  26.6. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui dėl mokiniams paskirtos vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo, pakeitimo bei panaikinimo;
  26.7. suderinęs su Centro taryba, tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles ir Bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;
  26.8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
  26.9. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą, analizuoja ir vertina materialinius ir intelektinius išteklius;
  26.10. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
  26.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes ir metodines grupes;
  26.12. sudaro Centro vardu sutartis Centro funkcijoms atlikti;
  26.13. atsako už Centro dokumentų valdymo organizavimą teisės norminių aktų nustatyta tvarka;
  26.14. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
  26.15. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, Centro darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
  26.16. inicijuoja Centro savivaldos  institucijų  sudarymą ir skatina jų veiklą;
  26.17. bendradarbiauja su mokinių atstovais pagal įstatymą, pagalbą mokiniui, mokytojui ir Centrui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje, teikia informaciją apie vaiko elgesio pokyčius, poreikius ir galimybes bei rekomendacijas dėl tęstinės pagalbos vaikui teikimo;
  26.18. atstovauja Centrui kitose institucijose;
  26.19. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
  26.20. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir darbo sąlygas;
  26.21. Centrui rūpimais klausimais organizuoja mokytojų ir auklėtojų bei švietimo pagalbos specialistų pasitarimus (ugdymo turinio formavimo, ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais Centrui ir mokiniams aktualiais klausimais);
  26.22. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 4. Centro direktorius atsako už Centro veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, švietimo ir mokslo ministro įsakymuose bei kituose teisės aktuose, už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Centro tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus, už veiksmingą vaiko vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą.
 5. Direktoriaus nesant, jį pavaduoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar kitas Centro darbuotojas.
 6. Centre sudaromos mokytojų bei auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės. Metodinės grupės skirtos mokytojams, auklėtojams kartu su švietimo pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Centro strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Centro pažangos. Metodinės grupės nustato mokytojų, auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Centre. Metodinės grupės priima sprendimus ir teikia Mokytojų tarybai, Centro direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo, gerosios patirties sklaidos ir bendradarbiavimo tarp metodinių grupių. Metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 7. Metodinių grupių sudarymo ir vadovavimo joms principai nustatomi Mokytojų bei auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos nuostatuose, patvirtintuose Centro direktoriaus.
 8. Centre veikia Centro vaiko gerovės komisija, kuri sudaroma ir jos darbas organizuojamas pagal Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą, išskyrus funkcijas, susijusias su vaiko minimalios priežiūros priemonėmis, socialinės paramos mokiniams teikimu bei mokinių mokyklos nelankymu. 

V SKYRIUS

 CENTRO SAVIVALDA 

 1. Centro savivalda grindžiama švietimo tikslais, Centre vykdomomis švietimo programomis ir Centro tradicijomis.
 2. Centro savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Centro veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Centro nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Centro valdymo priežiūrą. Centro savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina Centro nuostatai.
 3. Centro taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Centro savivaldos institucija. Taryba telkia Centro mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus.
 4. Taryba sudaroma iš 1 mokinių tėvų  (globėjų, rūpintojų) atstovo, 4 mokytojų, 1 mokinio ir 1 vietos bendruomenės atstovo. Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka tėvų  (globėjų,  rūpintojų) susirinkimas arba deleguoja Centro vaiko gerovės komisija, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – kasmet Mokinių taryba, vietos bendruomenės atstovus deleguoja vietos bendruomenė. Tarybos nariu negali būti Centro direktorius.
 5. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus.  Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Centro direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojo teisėmis.
 6. Centro taryba:
  37.1. teikia siūlymų dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  37.2. svarsto ir pritaria Centro strateginiam planui, Centro metiniam veiklos planui, ugdymo planui, Centro darbo tvarkos taisyklėms, Bendruomenės narių elgesio ir etikos normoms bei kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Centro direktoriaus;
  37.3. teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus struktūros tobulinimo;
  37.4. padeda planuoti Centro ūkinę, finansinę veiklą, aptaria siūlymus dėl paramos, labdaros, gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. lėšų panaudojimo, svarsto kitus Centro lėšų naudojimo klausimus;
  37.5. išklauso Centro metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Centro veiklos tobulinimo;
  37.6. teikia siūlymų Ministerijai dėl materialinio aprūpinimo ir veiklos tobulinimo;
  37.7. svarsto metodinių grupių, Mokytojų tarybos, savivaldos institucijų ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Centro direktoriui;
  37.8. teikia siūlymų dėl Centro veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo, gyvenimo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina, formuojant Centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  37.9. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus;
  37.10. aptaria siūlymus dėl neformaliojo švietimo pasiūlos, renginių organizavimo;
  37.11. parenka Centro veiklos įsivertinimo sritis ir atlikimo metodiką;
  37.12. teikia atstovą į konkurso Centro vadovo pareigoms eiti atrankos komisiją.
 7. Taryba renkama dvejiems metams.
 8. Centro taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Centro bendruomenei.
 9. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija pedagoginių darbuotojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Centre dirbantys mokytojai, auklėtojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 10. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Centro direktorius. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami, prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį (trimestrą). Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Centro mokytojų tarybos posėdis.
 11. Mokytojų tarybos pirmininkas yra Centro direktorius, jo nesant – direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai vieneriems mokslo metams.
 12. Mokytojų tarybos posėdžiai ir jos priimti nutarimai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau du trečdaliai (2/3) tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
 13. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Centro direktoriaus teikiamais klausimais.
 14. Centre veikia Centro mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba. Mokinių taryba renkama vieneriems mokslo metams. Mokinių tarybos nariai yra mokinių balsavimu išrinkti grupių seniūnai ir (ar) jų pavaduotojai. Vadovauja Mokinių tarybos išrinktas pirmininkas. Mokinių tarybos veiklą koordinuoja Mokytojų tarybos nutarimu paskirtas pedagoginis darbuotojas.
 15. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Centro renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl ugdymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja, rengiant Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į Centro tarybą.

VI SKYRIUS

 DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA 

 1. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbos specialistai (išskyrus psichologus) atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

 CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 1. Centras turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro lėšų šaltiniai:
  51.1. valstybės biudžeto lėšos;
  51.2. pajamos, gautos už teikiamas paslaugas;
  51.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
 3. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Centro buhalterinė apskaita tvarkoma, finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Centro veiklos priežiūrą atlieka Ministerija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.
 7. Paramos būdu gautos lėšos apskaitomos ir naudojamos įstatymo nustatyta tvarka. 

VIII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Centro nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Ministerija.
 2. Centro nuostatai keičiami ir papildomi Ministerijos, Centro direktoriaus iniciatyva.
 3. Centras registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Centras turi interneto svetainę. Informacija apie Centro veiklą ir vieši pranešimai skelbiami Centro interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________

Švietimo ir mokslo ministrė
Audronė Pitrėnienė
2015 m. lapkričio 16 d.

Vidaus tvarkos taisyklės ir aprašai