VVSC Istorija

ISTORIJA

Veliučionių dvaro rūmai XIX a. pab.

Istorija byloja, kad tinkamos kolonijai vietos buvo ieškota nuo jau 1898 m., kol Valstybės turto ministerija paskyrė 260 dešimtinių Vėliučionių dvaro teritorijos Žemės ūkio pataisos darbų kolonijai. 1900 m. rugsėjo 24 d. žemės ūkio pataisos darbų kolonijų draugija Vėliučionių dvare atidarė pataisos darbų koloniją. Į koloniją buvo perkeliami 10 – 16 metų berniukai iš Vilniaus, Kauno, Gardino ir Minsko gubernijų. Įkurtoje mokykloje vaikai mokydavosi šaltkalvio, kalvio, batsiuvio ir knygrišio amato. Po pirmojo pasaulinio karo čia veikė žydų berniukų žemės ūkio amatų kolonija. Antrojo pasaulinio karo metais dvaro rūmuose buvo įsteigta žydų vaikų stovykla. „Kur jie buvo išvežami, senbuviai kaimo gyventojai nežino…“.

Žydų berniukų žemės ūkio amatų kolonijos ugdytiniai prie Vėliučionių dvaro durų  1919-11-09

1949 m. buvo įkurta Vėliučionių vaikų auklėjimo kolonija. Mokyklos kaimo gyventojams nebuvo, todėl darbuotojų ir kaimo vaikai mokėsi kartu su nepilnamečių kolonijos auklėtiniais. Vėlesniais sovietinės okupacijos metais nepilnamečių kolonija išsiplėtė, čia būdavo iki 300 auklėtinių – vyresniojo paauglystės amžiaus berniukų, kurie, atlikdami bausmę, įgydavo staliaus amato. 1964 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos TSR Ministrų tarybos nutarimu Nr. 439 Vėliučionių vaikų auklėjimo kolonija perduodama vyriausiajai profesinio – techninio mokymo valdybai ir pavadinama Vėliučionių specialiąja profesine  technikos mokykla Nr. 1. 1995 m. gegužės 5d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 643  Vėliučionių specialioji profesinė –  technikos mokykla Nr. 1.  perduodama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir pavadinama Vėliučionių specialiaisiais vaikų auklėjimo ir globos namais. 2006 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 467 Vėliučionių specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų steigėjo funkcijos perduotos iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Vilniaus apskrities viršininkui. Nuo 2008 m. sausio 1 d., įsigaliojus Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymui (žin., 2007, Nr.80-3214) mokykla pertvarkyta į Vėliučionių  vaikų socializacijos centrą.

2010 m. gegužės  26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 648 (Žin., 2010, Nr. 65-3210)  centro savininko teisės ir pareigas  įgyventina  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.

Nuo seno kaimelio gyventojai dirbo kolonijoje auklėtojais, mokytojais, meistrais ir pan. Todėl Vėliučionių gyventojų neglumina artima kaimynystė su šiuo metu čia veikiančiu vaikų socializacijos centru, nes panašaus pobūdžio vaikų auklėjimo įstaiga tapatinama su kaimu. Ilgametė kaimynystė sąlygoja glaudų bendradarbiavimą: vaikų socializacijos centro teritorijoje įsikūrusi pagrindinė mokykla, kurią lanko Vėliučionių gyventojų vaikai, socializacijos centro auklėtiniai talkina tvarkant kaimo aplinką. Vėliučionių vaikų auklėjimo įstaiga keičiantis santvarkoms ir vykstant administraciniams struktūriniams pokyčiams išgyveno įvairias įstaigos transformacijas: nepilnamečių kolonija, specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai, vaikų socializacijos centras. Todėl ši vaikų ugdymo įstaiga turi ilgametes delinkventinio elgesio vaikų auklėjimo  tradicijas.