Planavimo dokumentai

Vėliučionių VSC direktorės metų veiklos ataskaita

Vėliučionių VSC 2018 metų veiklos planas

Vėliučionių VSC 2018–2020 metų strateginis planas

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2017-05-8 d. įsakymo Nr.V-341 pakeitimo patvirtinimo

Dėl ŠMM ministro 2017-05-8 d. įsakymo Nr.V-341 pakeitimo projekto derinimo su mokyklų bendruomenėmis

Direktoriaus einamųjų metų užduotys

2017 M. Vėliučionių vaikų socializacijos centro veiklos planas

2017 M. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas

Dėl bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2017-2020 m. plano patvirtinimo

Dėl bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir moklso ministerija, tinklo pertvarkos 2017-2020 m.

Vėliučionių vaikų socializacijos centro ugdymo planas 2015 – 2017 m. m.

Vėliučionių vaikų socializacijos centro 2015–2017 metų strateginis planas

2015-2016 m. m. ugdomojo proceso priežiūros planas

Vėliučionių vaikų socializacijos centro  2012-2014 m. strateginis planas

2014-2015 ugdymo planas

Vėliučionių vaikų socializacijos centro 2013 m. metinis veiklos planas

Veiklos programa 2014 m