CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

Dėl Vėliučionių vaikų socializacijos centro darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimo nuo 2018-09-01

VĖLIUČIONIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO, ANALIZAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA

MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ CENTRE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE CENTRE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS

MOKYTOJŲ, AUKLĖTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) PROFESINĖS VEIKLOS VERTINIMO TVARKA

Įsakymas dėl darbo tvarkos taisyklių pakeitimo

VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

Vėliučionių VSC mokinių įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas

Bendruomenės narių elgesio ir etikos normos

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas

Vėliučionių VSC darbo tvarkos taisyklės

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės

Adaptacijos laikotarpio tvarkos aprašas

Uždaro tipo grupės tvarkos aprašas

Pusiau atviro tipo grupės tvarkos aprašas

Vaiko maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių vidaus tvarkos taisyklės

Vaiko ir jo atstovų pagal įstatymą teisės, pareigos, elgesio taisyklės

Vėliučionių vaikų socializacijos centro darbo tvarkos taisyklės

Darbo tarybos rinkimu tvarka